Handledning


Jag handleder vårdpersonal både individuellt och i grupp. Det är oftast processhandledning som efterfrågas men även annan handledning utifrån förfrågan.

Varför diagnosen spelar roll

För att kunna göra sig en bild av svårighetsgraden i problematiken, behöver klienten diagnostiseras. Det handlar om patientsäkerhet och att öka förutsägbarheten för vad som kan komma att hända under behandlingen. Detta är av avgörande betydelse för både behandlare och patient. Arbetsalliansen blir mindre sårbar och tryggheten hos både behandlare och patient ökar. Därmed minskar även risken för terapeutiska bakslag som kan äventyra behandlingen.

Publikationer

Hisnande ögonblick tillsammans med människors dissociativa personligheter. s.189-202 i Psykoterapi vid dissociativa störningar, A.Gerge red., Insidan

Klinisk vinjett: Hisnande ögonblick tillsammans med människors dissociativa personligheter. s.189-202 i

Psykoterapi vid dissociativa störningar ISBN 978-91-978659-1-3

Kapitel 16: Hur ska vi hjälpa 11-åriga Ella? Hypnos som komplement till EMDR-psykoterapi. s 275-292 i

Klinisk hypnos vid smärtbehandling : metod och evidens ISBN 978-91-978659-7-5

Diagnostiska instrument

Diagnostiken genomförs med internationellt validerade skattningsskalor som DES, SDQ-5, PCL-C och intervjumanualen SCID-D.

Länkar

www.emdr.se
www.estd.org
www.psykologforbundet.se
www.psykologforetagarna.se
www.psykologiguiden.se